Studijní řád

Studijní a zkušební řád upravuje práva a povinnosti Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií v profesně vzdělávacích programech a práva a povinnosti studenta.
Profesní vzdělávání - studijní řád

Studijní řád
Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií

Studijní a zkušební řád upravuje práva a povinnosti Institutu forenzních věd a bezpečnostně právních studií v profesně vzdělávacích programech a práva a povinnosti studenta.

Článek 1
Průběh studia

Vzdělávací program se skládá ze sedmi předmětů, které musí student k úspěšnému ukončení studia absolvovat. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci. Studium probíhá v českém jazyce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu. Seminární práce je následně klasifikována lektorem. Studium je ukončeno vypracováním diplomové práce. Následně bude vystaven diplom a student získá profesní titul.

 

Článek 2
Přijímací řízení

Studenti jsou ke studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek či pohovorů. Zájemce o studium musí pouze splňovat podmínky uvedené u jednotlivých programů. Jedná se o dokončený stupeň vzdělání, který je student povinen doložit kopií dokladu o nejvyšším stupni dosaženého vzdělání, případně doklad o absolvování potřebné praxe.V případě vysokoškolského vzdělání získaného v zahraničí je zájemce o studium povinen předložit doklad o jeho nostrifikaci v České republice. Tato povinnost se nevztahuje na vysokoškolské vzdělání získané na Slovensku.

Článek 3
Délka studia

Délka studia je flexibilní a přizpůsobena časovým možnostem studentů. Maximální doba studia je nicméně 24 měsíců od okamžiku zahájení studia. Za okamžik zahájení studia je považován den, kdy student splnil veškeré podmínky nutné pro zahájení studia. V případě, že student není schopen dokončit studium do 24 měsíců, může vedení školy rozhodnout o prodloužení doby studia. Nejedná se však o povinnost vedení školy a vždy jde o individuální rozhodnutí.

Článek 4
Kontrola plnění studijních povinností

Studijní povinnosti a jejich plnění je kontrolování vždy v průběhu studia pomocí online testů a seminárních prací, kterými je každý předmět zakončen. Testy i seminární práce podléhají kontrole ze strany garantů či lektorů jednotlivých předmětů. Závěrečnou formou kontroly je obhajoba závěrečné práce.

Článek 5
Online testy

V rámci každého studijního předmětu má k dispozici každý student studijní materiály a doporučenou literaturu. Po prostudování je povinen absolvovat online test, na základě kterého jsou ověřeny studentovy znalosti z daného předmětu. Online test není nijak časově omezen, stejně tak nejsou dány konkrétní termíny pro jeho absolvování. Vše je tedy na uvážení studenta.

Článek 6
Seminární práce

Po úspěšném absolvování online testu je zadána seminární práce (ke každému předmětu), díky které ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. IFBS si vyhrazuje právo na porovnání textu seminární práce pomocí online nástrojů pro odhalování plagiátorství (např. Odevzdej.cz, Theses.cz atd.). Jakékoli plagiátorství je zcela nepřípustné.

Článek 7
Závěrečná práce

Závěrečná práce je psána v českém nebo slovenském jazyce a slouží k ověření nabytých znalosti především s ohledem na jejich aplikaci v praxi. IFBS si vyhrazuje právo na porovnání textu disertační práce pomocí online nástrojů pro odhalování plagiátorství (např. Odevzdej.cz, Theses.cz atd.). Jakékoli plagiátorství je zcela nepřípustné.

Článek 8
Přerušení studia

Pokud k tomu má student závažný důvod, může prostřednictvím studijního oddělení IFBS požádat o přerušení studia. O přerušení studia rozhoduje vedení institutu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o přerušení studia studijním oddělením. O přerušení studia je možné u každého studenta rozhodnout pouze jednou, a to nejdéle na 12 kalendářních měsíců. Z přerušení studia studentům nevyplývá žádný poplatek.

Článek 9
Ukončení studia

Jednotlivé profesně vzdělávací programy jsou dokončeny řádným splněním všech povinností, tedy úspěšným absolvováním všech online testů, seminárních prací a úspěšnou obhajobou závěrečné práce. Za den ukončení studia se považuje den obhájení závěrečné práce. Po ukončení studia je každému studentovi udělen příslušný profesní titul a udělen certifikát osvědčující absolvování daného profesně vzdělávacího programu.

Předčasné ukončení studia je možné jednostranným ukončením studia ze strany IFBS pro neplnění studijních povinností. V případě předčasného ukončení studia je student povinen zaplatit administrativní poplatek za celý vzdělávací program v plné výši, a to nejpozději do dne ukončení studia.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

Tento řád byl schválen dne 1. ledna 2018.
Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.
Změna či doplnění studijního a zkušebního řádu je výhradním právem IFBS.

Mgr. Anna Částková, LLM
ředitelka

Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.
Kontakt
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
U Habrovky 247/11
Praha 4, 140 00
Česká republika
O Institutu
Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií
Institut Forenzních věd a Bezpečnostně právních studií je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, LLM a MPA.